Privacy policy

Alberlet.hu Online Franchise Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: 1075 Budapest, Holló utca 3-9. fszt. 4., cg.: 01-09-733417,

telefon: 06-70-376-4162, elektronikus levélcím: [email protected], honlap: www.alberlet.hu)

2018. május 25 napjától hatályos

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

I. fejezet: A Szabályzat célja és rendeltetése

1. A jelen Szabályzat célja, hogy az Alberlet.hu Online Franchise Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) egységes okiratban szabályozza a természetes személy, a jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelei által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelését és továbbítását. A Szabályzat megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

2. A Szabályzat mindenkor hatályos változata bárki által hozzáférhető és megismerhető a Társaság honlapján.

 

II. fejezet: A Szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaságra, mint adatkezelőre, a törvényes képviselőre, az alkalmazottakra, az együttműködő partnerekre, az érintett ingatlanközvetítőkre, valamint az ügyfelekre.

2. A Társaság ügyvezetése gondoskodik arról, hogy az alkalmazottak és az együttműködő partnerek teljes körűen megismerjék, elsajátítsák, valamint megfelelően alkalmazzák a Szabályzat előírásait.

3. A Szabályzat 2018. május 25 napjától hatályos.

 

III. fejezet: Fogalom-meghatározás

A Szabályzat alkalmazása során az abban szereplő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

1.  adatállomány:az ugyanazon nyilvántartási rendszerben kezelt adatok összessége;

2. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

5. adatkezelés korlátozása:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

6.  adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. adatmegjelölés:az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

8. adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

9. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. alkalmazott: a Mt. szerint a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló, és segítő családtagja;

14. az érintett hozzájárulása:az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

15. ÁSZF: a Társaság Általános Szerződési Feltételeit tartalmazó egyoldalú jognyilatkozat, amely a Társaság honlapján bárki által megismerhető és hozzáférhető;

16. bűnügyi személyes adat:a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

17.  együttműködő partner: a Társasággal, mint franchise-átadóval szerződéses kapcsolatban álló franchise-átvevő;

18. érintett: természetes személy ügyfél, akinek a Társaság a személyes adatát kezeli;

19. érintett ingatlanközvetítő: az a belföldi vagy külföldi lakóhelyű/székhelyű ingatlanközvetítő, akivel/amellyel a Társaság egyedi megbízási szerződést köt személyes adatok előre meghatározott szempontok szerinti folyamatos szűrése és továbbítása céljából; 

20. Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  (elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, elektronikus levélcím: [email protected], honlap: www.naih.hu)

21. harmadik fél:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

22. harmadik ország: az Európai Unión kívüli állam;

23. jogi személy: abszolút jogképességgel rendelkező szervezet;

24. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: nem jogi személy és nem természetes személy jogalany;

25. különleges személyes adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

26. mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió EUR-t.

27. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

28. nyilvános adat: az állami hatóság/bíróság által vezetett közhiteles nyilvántartásban szereplő adat (pl: ingatlan-nyilvántartásban szereplő adat, cégnyilvántartásban szereplő adat);

29. nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

30. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

31. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

32. személyes adat:az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

33. Társaság honlapjawww.alberlet.hu;

34. természetes személy: az ember (homo sapiens);

35. tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

36.  törvényes képviselő: a Társaság cégnyilvántartásba bejegyzett vezető tisztségviselője (ügyvezetője).

37.  ügyfél:a természetes személy, a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a Társaság hirdetésközvetítői tevékenységének eredményeképpen szerződéses kapcsolatot létesít;

 

IV. fejezet: A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek

1. A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására isfigyelemmel („korlátozott tárolhatóság”); f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2. Az adatkezelő felelős a IV.1. pontban való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az érintettől származik, és az érintett hozzájárulását adta az általa megadott személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez.

4. A Társaság az érintett különleges személyes adatát nem kéri be, nem fogadja el, és nem kezeli.

5. A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntést nem hoz, amely az érintettre nézve joghatással járna. A Társaság profilalkotást nem hajt végre az általa kezelt személyes adatok alapján.

 

V. fejezet: Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre

1. A Társaság által végzett adatkezelés elsődlegesen a Társaság és az ügyfél között létrejövő hirdetési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódik. Az ügyfél által megadott személyes adatokat a Társaság a hirdetési tevékenységének kifejtése céljából kezeli (célhoz kötöttség).

2. A Társaság tevékenysége során kizárólag az ügyfelek által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokat vagy egyébként is nyilvános adatokat kezel. Az ügyfél felelős az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adata pontosságáért és valóságtartalmáért. Az adatok rendelkezésre bocsátása a Társaság honlapján keresztül történik meg.  

3. A hirdetési tevékenység megvalósítása érdekében a Társaság az alábbi személyes adatokat kezeli:

i) természetes személy esetén:

a)  a viselt név (vezetéknév, utónév, utónevek);

b) elektronikus levélcím,

c) utolsó alkalommal használt IP cím,

d) számlázási cím, és

e) lakóhely.

 

ii) jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet esetén:

a) elnevezés;

b) székhely;

c) adószáma és

d) elektronikus levélcím,

e)  utolsó alkalommal használt IP cím.

iii) valamennyi ügyfél esetén:

     ingatlan adatok, továbbá belépési név, belépés telefonszáma, belépés jelszava és belépési elektronikus levélcím.

4. A Társaság az ügyfelekkel az ÁSZF előírásainak megfelelően a Társaság honlapján keresztül köt egyedi Hirdetési Szerződést. Az egyedi Hirdetési Szerződés létrejövetelét megelőzően a Társaság honlapján keresztül Előzetes Tájékoztatást ad a személyes adatokhoz való hozzáférésről valamennyi ügyfél részére. Az Előzetes Tájékoztatás teljes szövegét a Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Az ügyfél köteles megismerni és elfogadni az Előzetes Tájékoztatást az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a személyes adatok megadását és a Hirdetési Szerződés megkötését megelőzően.

5. A Társaság az Előzetes Tájékoztatásban közli az érintettel, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Társaság az Előzetes Tájékoztatás útján az adatkezelés megkezdését megelőzően egyértelműen és részletesen tájékoztatja az érintettet a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, így különösen az adatkezelés céljából és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy a személyes adatokat kik ismerhetik meg, a személyes adatok alapján nyilvántartási rendszert képez. A Társaság az Előzetes Tájékoztatásban felhívja az érintett figyelmét az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

6. A Társaság a személyes adatokat a hirdetési szerződés megszűnését követő 25 évig, legfeljebb azonban a Társaság jogutód nélküli megszűnéséig kezeli.

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a) jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személy adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon;

b) a helyesbítéshez való jog;

c) a törléshez való jog;

d) az adatkezelés korlátozásához való jog;

e) az adathordozhatósághoz való jog;

f) a tiltakozáshoz való jog;

g) a jogorvoslathoz való jog.

8. Az érintettet kérelmére tájékoztatni kell a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9. Az érintett erre irányuló kérelmére írásban, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, meg kell adni a tájékoztatást.

10. A tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Felhasználó alkalmanként 10.000,- Ft költségtérítést köteles fizetni a Társaság részére.  A tájékoztatás csak a Rendeletben vagy az Infotv.-ben rögzített esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén konkrét jogszabályi rendelkezésre való hivatkozással kell megadni a megtagadás okát, és tájékoztatni kell a bírósági jogorvoslat, továbbá a Felügyeleti Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

11. A személyes adatot a törlés iránti kérelem/határozat kézhezvételétől számított 72 órán belül törölni kell, ha kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e)  azt a bíróság vagy a Felügyeleti Hatóság elrendelte,

f)  a Társaság gondoskodik arról, hogy a személyes adat törlésre kerüljön az együttműködő partner és az érintett ingatlanközvetítő nyilvántartásából is.

12. Törlés helyett zárolni kell a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

13. Amennyiben a Társaság bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, úgy a Társaság a kérelmező hatóság által megjelölt pontos cél és az adatok köre esetében személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

14. Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Felügyeleti Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az adatvédelmi incidens bejelentésében legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak kell szerepelnie. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

15. A Társaság az adatkezelést székhelyén és/vagy telephelyén és/vagy fióktelepén található számítógépe(ke)n tárolt elektronikus okiratokon, vagy papír alapú okiratokon végzi. A Társaság az elektronikus adatvédelemről a számítógépe(ke)n jelszó, tűzfal, és egyéb informatikai védelmi eszközök útján gondoskodik, míg a papír alapú okiratokat elzárt helyen tárolja és őrzi.

16. A Társaság az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokból és egyéb információkból nyilvántartási rendszert képez. A nyilvántartási rendszer a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi. Az ügyfél az Előzetes Tájékoztatás elfogadásával tudomásul veszi, hogy személyes adataiból és egyéb információkból a Társaság nyilvántartási rendszert képez.

17. Az ügyfél a személyes adatokban bekövetkezett változásról a változás napjától számított öt munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Társaságot.

18. Az érintett a visszavonási (adattörlési) kérelmet írásban, elektronikus úton köteles a Társaság elektronikus levélcímére megküldeni.

19. A Társaság az ügyfél személyes adatai közül kizárólag azokat az adatokat bocsátja az együttműködő partner részére, amelyek a számviteli jogi és adójogi szabályok szerint a szabályszerű számla kiállításához szükségesek. Az együttműködő partner adatfeldolgozó tevékenységet nem lát el.

20. A Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

21. A Társaság a személyes adatot harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít.

22. A Társaság személyes adatot az együttműködő partnerén és az érintett ingatlanközvetítőn kívül harmadik fél részére nem bocsát rendelkezésre.  Az együttműködő partner és az érintett ingatlanközvetítő a Társaságtól származó személyes adatot nem bocsáthatja harmadik fél rendelkezésére.

23. A Társaság mikro-vállalkozásnak minősül, figyelemmel a Bizottság 651/2014 EU rendelet I. sz. mellékletének 2. cikk (3) bekezdésében foglaltakra.

 

VI. fejezet: Elháríthatatlan külső ok (vis maior)

1. Elháríthatatlan külső oknak (vis maiornak) minősül az olyan esemény, mint például a háborús cselekmények, szabotázs, robbantásos merénylet, szükséghelyzet, elemi csapás (árvíz, tűzvész, villámcsapás, más természeti katasztrófa), súlyos energia-ellátási zavar, hackertámadás a Társaság számítógépe, szervere ellen, 24 órás szerverkimaradás, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény és a rendőrségi törvény alapján a feljogosított szervezetek szükséghelyzetben tett intézkedéseinek következményei, jogszabályi változások, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi az adatkezelést a Társaságszámára, feltéve, hogy ezen körülmény a személyes adat Társaság rendelkezésére bocsátását követően keletkezik, illetőleg a személyes adat rendelkezésre bocsátását megelőzően jön ugyan létre, ám az adatkezelésre kiható következményei az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak.

2. A vis maior körülmények mentesítik a Társaságot az adatkezelési kötelezettsége teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a vis maior esemény a Társaságot gátolja az adatkezelési kötelezettségeinek  a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

3.  A vis maior körülményről a Társaság 72 órán belül elektronikus levélben értesíti azon Ügyfeleit, akiket jelzésük alapján érint a vis maior. A Társaság köteles az Ügyfelet ugyanezen időn belül megküldött tájékoztatásában megjelölni a vis maior esemény kezdetét, jellegét és - amennyiben lehetséges - várható végét. A felek a következmények elhárításával kapcsolatban a 2013. évi V. tv. (Ptk.) megfelelő szabályai szerint, egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.

4. A vis maior körülmény önmagában nem mentesíti a Társaságot az Ügyféllel kötött szerződés a szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a vis maior körülmény bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a vis maior nem érinti.

5. A vis maior körülmények fennállása esetén a felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a körülmények okozta kárt minimalizálják.

 

VII. fejezet: Jogorvoslatok

1. Az érintett, amennyiben álláspontja szerint a Társaság megsértette az adatkezelés során a Rendeletben, az Infotv.-ben vagy a Szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat, jogorvoslati eszközöket vehet igénybe.

Az érintett által igénybe vehető jogorvoslati eszközök a következők:

a) jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen a Társaságnál;

b) jogosult panasszal fordulni a Felügyeleti Hatósághoz;

c) jogosult polgári bírósághoz fordulni kártérítési igény érvényesítése céljából.  

2. Az érintett a tiltakozását a Társaságnál írásban terjesztheti elő. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megvizsgálni. A Társaság a vizsgálat alapján köteles döntést hozni arról, hogy egyetért-e a tiltakozásban foglaltakkal, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatni kell.

3. Ha az érintett tiltakozása megalapozott, az adatkezelést meg kell szüntetni és a személyes adatokat zárolni kell, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

4. Az érintett a jogainak megsértése esetén polgári bírósághoz fordulhat, ha álláspontja szerint a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett. Az érintett a kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást a Társaság tevékenysége szerinti tagállam bírósága előtt köteles megindítani. A bírósági eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

5. Az érintett panasszal fordulat a Felügyeleti Hatósághoz, ha álláspontja szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Felügyeleti Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytathat, illetőleg hatósági eljárást indíthat.

 

VIII. fejezet: Záró rendelkezések

1. A Társaság ügyvezetőjének hatáskörébe tartozik a Szabályzat elkészítése és módosítása.

2. A Szabályzatot az ÁSZF rendelkezéseivel együtt kell értelmezni és alkalmazni.

3. A Társaság fenntartja magának a jogot a Szabályzat módosítására. A Társaság a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot készít. A Társaság a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően a Társaság honlapján közzéteszi.

4. A Társaság köteles gondoskodni arról, hogy a Szabályzat folyamatosan megfeleljen a Rendelet és az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek.

5. A Társaság nem köteles benyújtani Szabályzatát a Felügyeleti Hatóság részére. 

6. A Szabályzat a Társaság tulajdonát képezi. A Szabályzat szövegét vagy szövegrészét kizárólag a Társaság előzetes írásbeli engedélye alapján lehet átvenni, lemásolni vagy felhasználni.

 

1.      sz. melléklet

Előzetes Tájékoztatás

1. A Társaság (adatkezelő) alapadatai: Alberlet.hu Online Franchise Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1075 Budapest, Holló utca 3-9. fszt. 4., cg.: 01-09-733417, telefon: 06-70-376-4162, elektronikus levélcím: [email protected], honlap: www.alberlet.hu, a törvényes képviselő neve és adatai: Legény Imre ügyvezető igazgató (anyja születési neve: Rostás Ilona, születési ideje: 1979. 04. 02., lakóhelye: 1072 Budapest, Akácfa u. 37-39. I. em. 2., adóazonosító jel: 8409984490, állampolgársága: magyar elektronikus levélcím: [email protected], telefon: 06-70-376-4162)

2. Az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. A Társaság adatvédelmi tisztségviselővel nem rendelkezik.

4. A Társaság által végzett adatkezelés elsődlegesen a Társaság és az ügyfél között létrejövő hirdetési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódik. Az ügyfél által megadott személyes adatokat a Társaság a hirdetési tevékenységének kifejtése céljából kezeli (célhoz kötöttség).

5. A Társaság nevében az adatkezelést a törvényes képviselő és az alkalmazottak végzik.

6. A Társaság az együttműködő partnere(i) részére átadja az érintett személyes adatai közül a számviteli jogi és adójogi szabályok szerint a szabályszerű számla kiállításához szükséges adatokat. A Társaság az ügyfél személyes adatait hozzáférhetővé teszi az érintett ingatlanközvetítő(k) számára. A Társaság az együttműködő partnerén és az érintett ingatlanközvetítőn kívül harmadik fél részére személyes adatot nem ad át.

7. A Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

8. A Társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatot.

9. A Társaság az általa kezelt személyes adatok alapján nyilvántartási rendszert képez.

10. A Társaság a személyes adatokat a hirdetési szerződés megszűnését követő 25 évig, legfeljebb azonban a Társaság jogutód nélküli megszűnéséig kezeli.

11. Az érintett jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

12. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

a)  jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személy adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a Rendelet 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon;

b) a helyesbítéshez való jog;

c) a törléshez való jog;

d) az adatkezelés korlátozásához való jog;

e) az adathordozhatósághoz való jog;

f)  a tiltakozáshoz való jog;

g) a jogorvoslathoz való jog.

13. Az érintett jogosult bármely időpontban visszavonni az adatkezeléshez való jogot, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

14. Az érintett, amennyiben álláspontja szerint a Társaság megsértette az adatkezelés során a Rendeletben, az Infotv.-ben vagy a Szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat, jogorvoslati eszközöket vehet igénybe.

Az érintett által igénybe vehető jogorvoslati eszközök a következők:

a) jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen a Társaságnál;

b) jogosult panasszal fordulni a Felügyeleti Hatósághoz;

c) jogosult polgári bírósághoz fordulni kártérítési igény érvényesítése céljából. 

15. A személyes adat szolgáltatása a hirdetési szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben az érintett személyes adatát nem adja meg, a Társaság nem köt az érintettel hirdetési szerződést.

16. A Társaság automatizált adatkezelésen alapuló olyan döntést nem hoz, amely az érintettre nézve joghatással járna. A Társaság profilalkotást nem hajt végre az általa kezelt személyes adatok alapján.